Дейности

Сдружение „Здравето- право на всеки” извършва следните дейности:

 1. организира и участва в срещи, дискусии и лекции, чрез които се повишава информираността на заинтересованите по въпроси свързани с ваксините и ваксинопрофилактиката, общата здравна култура и здравословния начин на живот;
 2. участва в медийното пространство;
 3. създава на клонове на сдружението в цялата страна;
 4. създава и поддържа ресурсно-информационни центрове за популяризиране проблемите на ваксинопрофилактиката, здравословния начин на живот, чрез саногенно възпитание;
 5. организира издателска дейност, конференции, срещи, курсове, семинари, културни и други мероприятия с цел популяризиране дейността на сдружението и натрупания опит;
 6. оказва информационна и морална подкрепа на семейства и родители във връзка с постваксинални усложнения и проблеми възникнали при саногенното възпитание;
 7. осъществява и развива вътрешно и международно сътрудничество с фондации, организации, научни дружества и асоциации със сродна цел по повод събиране и усвояване на информация за целите на сдружението;
 8. предлага промени на съществуващото законодателство и подзаконовата уредба, свързани с проблемите на здравеопазването и саногенното възпитание;
 9. привлича изявени експерти, специалисти и личности от страната и чужбина, и други български организации със сходни цели за подпомагане дейността на сдружението;
 10. оказва консултантска помощ и организира доброволчески дейности;
 11. извършва други дейности, допустими от закона и съответстващи на обществения морал, които спомагат за постигане целите на сдружението;
 12. създава и поддържа интернет страница, както и библиотека с печатни и мултимедийни материали, свързани с ваксините, ваксинопрофилактиката и саногенното възпитание;

1


(коментарите са забранени)