Устав

НА ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

„ЗДРАВЕТО – ПРАВО НА ВСЕКИ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Гражданско сдружение за обществено полезна дейност „Здравето – право на всеки”, наричано по долу „Сдружението”, е доброволна, демократична, неполитическа организация с нестопанска цел за общественополезна дейност в областта на здравеопазването, саногенното възпитание и начин на живот. (лат. Sanitas – здраве и gen – поколение).

Чл. 2. Гражданско сдружение „Здравето – право на всеки” е сдружение с нестопанска цел, което се изгражда и функционира на принципите на доброволността, самоуправлението, самоиздръжката и мандатността.

Чл. 3. Сдружението е учредено от заинтересовани лица с трайни интереси по проблемите и в областта на здравеопазването и развитие и утвърждаване на саногенното възпитание.

Чл. 4. Сдружението е учредено с неопределен срок на дейност.

Чл. 5. Сдружението осъществява дейността си в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и настоящия Устав.

Чл. 6. Сдружението е юридическо лице със собствена банкова сметка, собствени атрибути, печат и знак одобрени от Управителния съвет.

Чл. 7. Сдружението, е открито за приемане на нови членове.

Чл. 8. Гражданско сдружение „Здравето – право на всеки” е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 9. Пълното название е – Гражданското сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Здравето –право на всеки”, на английски език – Society oriented non-profit association“Health – It Is Your Right to Have It“.

Чл. 10. Седалището на Сдружението е в гр. Варна.

Чл. 11. Сдружението е юридическо лице с адрес: гр. Варна 9000, ул. „Христо Попович” №15.

ІІІ. ПИСМЕНИ АКТОВЕ

Чл. 12. Всяко писмено изявление от името на Сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.

ІV. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ:

Чл. 13. Саногенен (лат. Sanitas – здраве и gen – поколение) се употребява в смисъл – лична отговорност за здравето и право на избор за лечение и профилактика, както за нас така и за поколението, което създаваме. Дефиницията на Световната здравна организация (дадена през 1948г. и непроменена до днес) за здраве, гласи: „Състоянието на пълно физическо, ментално (психическо) и социално добруване, а не само отсъствието на болест или недъг”. Изхождайки от тези две дефиниции Гражданско сдружение „Здравето – право на всеки” има следните цели:

 1. Да популяризира сред обществото целите на саногенно възпитание и начин на живот и информационна поддръжка относно проблемите във ваксинопрофилактиката.
 2. Иницииране и провеждане на обществени дебати по теми свързани със саногенното възпитание и начин на живот и информираността, касаеща ваксинопрофилактиката.
 3. Да осъществява връзка между гражданското общество и институциите в страната по отношение на проблемите, свързани със саногенното възпитание и начин на живот и информационния дефицит относно ваксинопрофилактиката.
 4. Да подпомага подобряването на законодателството посредством участие в изготвянето на изменения в нормативните актове, свързани с всички области на здравеопазването и саногенното възпитание и начин на живот.
 5. Да работи с институциите, от които зависи създаването на Фонд за безплатно лечение на лица пострадали от задължителните ваксини включени в Имунизационния календар на Република България.
 6. Да работи активно за създаване на Писмено информирано съгласие относно ваксините.
 7. Активно да работи за промяна статуквото на ваксинопрофилактиката в българското законодателство от задължително на препоръчително
 8. Да оказва помощ и съдействие на членовете си посредством всички позволени от закона средства, включително като им осигурява юридическа защита, при проблеми възникнали във връзка с постигане целите на сдружението.

Чл. 14. Сдружението може да развива всякакви разрешени от закона дейности, за осъществяване на целите по предходния член чрез:

 1. организиране и участие в срещи, дискусии и лекции, информиращи за ваксинопрофилактиката, саногенното възпитание и начин на живот;
 2. участие в медийното пространство;
 3. създаване на клонове на сдружението в цялата страна;
 4. създава и поддържа ресурсно-информационни центрове за популяризиране проблемите на ваксинопрофилактиката, саногенното възпитание и начин на живот;
 5. организира издателска дейност, конференции, срещи, курсове, семинари, културни и други мероприятия с цел популяризиране дейността на сдружението и натрупания опит;
 6. информационна и морална подкрепа на семейства и родители във връзка с постваксинални усложнения и проблеми възникнали при саногенното възпитание и начин на живот;
 7. осъществява и развива вътрешно и международно сътрудничество с фондации, организации, научни дружества и асоциации със сродна цел по повод събиране и усвояване на информация за целите на сдружението;
 8. предложения за промени на съществуващото законодателство и подзаконовата уредба, свързани с проблемите на здравеопазването и саногенното възпитание;
 9. привличане изявени експерти, специалисти и личности от страната и чужбина, и други български организации със сходни цели за подпомагане дейността на сдружението;
 10. оказване на консултантска помощ и организиране на доброволчески дейности;
 11. извършване на други дейности, допустими от закона и съответстващи на обществения морал, които спомагат за постигане целите на сдружението;
 12. създаване и поддържка на интернет страница, както и библиотека с печатни и мултимедийни материали, свързани със саногенното възпитание;
 13. паричните средства за постигането на тези цели ще се събират от членски внос, доброволни дарения и стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 15. /1/ Организиране и участие в на беседи, дискусии, лекции, курсове, семинари, конференции, конгреси и други подобни мероприятия, самостоятелно и в сътрудничество с други организации със сходна дейност, насочени към осъществяване програмата на Управителния съвет. Участие в медийното пространство.

/2/Сдружението може да извършва следната стопанска дейност: платени обучения, сделки с интелектуална собственост, консултантска, издателска, информационна и клубна дейности.

/3/Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвидена в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане на целите си.

/4/Изпълнението и контрола върху стопанската дейност се възлага на Управителния съвет.

Чл. 16. Стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират. Сдружението не разпределя печалба.

VІ. УПРАВЛЕНИЕ

Органи

Чл. 17. /1/ Сдружението има колективен върховен орган и управителен орган.

/2/Върховен орган на сдружението е Общото събрание.

/3/Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 18. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. То избира от своите членове председател на сдружението за срок от 3 години.

Чл. 19. /1/ Общото събрание:

 1. Изменя и допълва устава.
 2. Приема други вътрешни актове.
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
 4. Приема и изключва членове.
 5. Взема решение за откриване и закриване на клонове.
 6. Взема решение за участие в други организации.
 7. Взема решение за преобразуване или прекратяване дейността на сдружението.
 8. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.
 9. Приема бюджета на сдружението.
 10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
 11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
 12. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
 13. Взема и други решения, предвидени в Устава.

/2/Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

/3/Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

/4/Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

/5/Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

/6/Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на общото събрание

Чл. 20. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет на редовно заседание веднъж годишно.

/2/Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/3/Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, публикува се на интернет страницата му, както и се изпраща писмено, включително чрез електронна поща или факс до всички членове най-малко един месец преди насрочения ден.

/4/Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

Кворум

Чл. 21. /1/Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.

/2/При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

/3/Присъстващо на Общото събрание се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Начин на провеждане на Общото събрание

Чл. 22. /1/ Общото събрание се провежда съгласно обявения в поканата дневен ред.

/2/При провеждане на Общото събрание, задължително се води протокол. Към него се прилагат представените пълномощни, писмените становища и гласувания.

/3/Председателят на Управителния съвет води книга с протоколите от заседанията на Общото събрание. Протоколите се подписват от председателстващия заседанието и от определения протоколчик.

Гласуване

Чл. 23. /1/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

/2/Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

/3/Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно (включващо изричното желание на упълномощителя за неговото искане по дневния ред). Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения

Чл. 24. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

/2/Решения по чл. 19 ал. 1 т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

/3/По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Състав на Управителния съвет

Чл. 25. /1/ Управителният съвет се състои от пет лица – членове на сдружението – председател, трима заместник-председатели и секретар. Членовете на управителния съвет се избират за срок от три години, неограничен брой пъти.

/2/Председателят на Сдружението е по право член и председател на Управителния съвет.

Правомощия на управителния съвет

Чл. 26. Управителният съвет:

 1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 3. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава.
 4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 5. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.
 7. Определя адреса на Сдружението.
 8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.
 9. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 27. /1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя поне веднъж месечно. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

/2/Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/4/Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.50, ал. 2 и чл. 26, т. 3 и 6 – с мнозинство от всички членове.

/5/Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички негови членове.

/6/В заседанията на Управителния съвет се канят и присъстват по тяхно искане членове на Сдружението, които желаят да поставят проблеми за решаване, при постъпила писмена молба за това.

Чл. 28. /1/При провеждане на заседание на Управителния съвет, задължително се води протокол.

/2/Към него се прилагат представените пълномощни, писмените становища и гласувания.

/3/ Председателят на Управителния съвет води книга с протоколите от заседанията на Общото събрание. Протоколите се подписват от председателстващия заседанието и от определения протоколчик.

Председател, заместник-председател и секретар на управителния съвет

Чл. 29. Сдружението се представлява от председателя и заместник-председателите на Управителния съвет.

Чл. 30. Членовете на Управителния съвет :

/1/осъществяват общото ръководство на работите на Сдружението;

/2/организират дейността на Сдружението и изпълняват функциите, предвидени в Устава или възложени им от Общото събрание или Управителния съвет;

/3/и заместниците му представляват Сдружението пред трети лица;

/4/при отсъствие на председателя, Сдружението се представлява от заместник-председателя;

/5/секретарят отговаря за рутинното управление и контрол на изпълнение решенията на Управителния съвет и за събирането на членския внос.

Членство, права и задължения

Чл. 31. /1/ Членуването в сдружението е доброволно. Член може да бъде всяко пълнолетно физическо или юридическо лице, приемащо Устава и платило членския внос.

/2/Членовете на Сдружението могат да членуват и в други организации, доколкото това не влиза в противоречие с идеите и целите на Сдружението. Кандидатите за избор в Управителния съвет трябва да декларират участието си и в други организации преди провеждане на избора.

/3/За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в Устава членски вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

/4/Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Приемане на членове

Чл. 32. /1/ Нови членове се приемат от Общото събрание.

/2/Кандидатът за член трябва да подаде заявление по образец до Управителния съвет. Заявленията се разглеждат в едноседмичен срок, Управителния съвет може да отхвърли кандидатурата за членство с писмен мотивиран отказ, който трябва да бъде внесен за одобрение от Общото събрание на следващото му заседание.

/3/Кандидатът за член, се счита за приет редовен член на Сдружението, когато внесе първата си членска вноска определена в Устава на Сдружението.

Прекратяване на членството

Чл. 33. /1/ Членството се прекратява от Управителния съвет, с:

 1. едностранно волеизявление до Сдружението;
 2. смърт или поставяне под пълно запрещение;
 3. изключване;
 4. прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел;
 5. при отпадане.

/2/Общото събрание взема решение за изключване при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.

/3/Решението за изключване взето от Управителния съвет може да се обжалва пред Общото събрание.

/4/Отпадането поради невнасяне установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността се констатира по документи по реда, предвиден в устава на сдружението.

Права на членовете

Чл. 34. Членовете имат право:

 1. Да участват в управлението на Сдружението.
 2. Да избират и бъдат избирани в органите на Сдружението.
 3. Да бъдат информирани за дейността на Сдружението.
 4. Да напускат Сдружението по собствено желание.
 5. Да правят предложения по дневния ред на Общите събрания на членовете на Сдружението.
 6. Да задават всякакви въпроси към органите на управление, свързани с тяхната дейност.
 7. Други права съгласно закона, този Устав или решенията на Общото събрание на Сдружението.
 8. Правата на член на Сдружението не могат да се преотстъпват на трети лица.

Задължения на членовете

Чл. 35. Членовете на сдружението са длъжни:

 1. Да спазват Устава на Сдружението и да изпълняват решенията на Общото събрание.
 2. Да плащат редовно членския си внос.
 3. Да пазят доброто име на Сдружението, да популяризират целите и дейността му и да го подпомагат според възможностите си.
 4. Да пазят доброто си име, да не нарушават законите и общоприетите правила.
 5. Да не увреждат с действията си репутацията и работата на Сдружението.
 6. Да вземат участие в дейността на сдружението.
 7. Да предоставят информация необходима за вземане на решения по въпроси, свързани с дейността на Сдружението.
 8. Нямат право да правят изявления или да предприемат действия или каквото и да било друго от името на Сдружението, когато не са упълномощени писмено от Управителния съвет.

Изключване

Чл. 36. /1/ Член на Сдружението, който наруши разпоредбите на Устава или задължително решение на Общото събрание, не внася редовно членския си внос, уронва с поведението и действията си авторитета на Сдружението, може да бъде изключен с мнозинство от ¾ от членовете на Общото събрание.

/2/Изключваният не присъства при гласуването на решението за изключване. Гласуването е тайно.

/3/В седемдневен срок след изключването, изключеният член може да подаде жалба срещу решението на Общото събрание пред Управителния съвет. В този случай Управителния съвет свиква извънредно Общо събрание на Сдружението. Ако до редовното Общо събрание остават по -малко от три месеца, жалбата се разглежда на редовното заседание.

/4/Изключването може да бъде отменено с мнозинство от най-малко от ¾ от членовете, представени на Общото събрание. Събранието може да постави отмяната под условие при настъпването на определени от него изисквания.

Представителство

Чл. 37. /1/ Член на Сдружението, който е физическо лице, участва в работата на органите лично.

/2/Член на Сдружението, който е юридическо лице се представлява от неговия законен представител съгласно приложимия за него закон. Компетентния ръководен орган на члена – юридическо лице – може да определи постоянен или инцидентен представител за Сдружението.

/3/ Когато член на Сдружението – юридическо лице – желае да промени своите представители, изпраща до Управителния съвет на ГС „Здравето- право на всеки” писмено съобщение.

Клонове на сдружението

Чл. 38. /1/ Клонове на сдружението се откриват/закриват по решение на Общото събрание с мнозинство от 2/3 от присъстващите на събранието.

/2/Границите на клоновете следват териториалното деление на страната до ниво област. Клонът се ръководи от Управител.

/3/Управителният съвет, със свое писмено решение определя: наименованието, седалището, адреса и Управителя на клона. Решението на Управителния съвет е задължителна неразделна част от необходимите документи за вписване на клона в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

/4/Мандатът на Управителят на клона е еднакъв с този на Управителния съвет, с чието решение той е избран.

/5/При колективно подаване на оставка от членовете на Управителния съвет, Управителите на клонове, изпълняват своите функции до избора на нов Управителен съвет.

/6/Управителят на клона:

 1. Представлява Сдружението в определения регион.
 2. Работи за изпълнение решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
 3. Представя необходимите документи за вписване на клона в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по седалището на клона.
 4. В съответствие с вътрешно нормативните документи води необходимата отчетна документация за клона.
 5. Извършва дейностите, свързани с изпълнение на целите и предмета на Сдружението.

/7/ Управителният съвет може да освободи Управител на клон при доказано неизпълнение на задълженията от негова страна. Освобождаването на Управителя е на основание писмено решение, подписано с обикновено мнозинство от членовете на Управителния съвет.

VІІ. ФИНАНСИ

Задължение за водене на книги

Чл. 39. /1/ Сдружението е длъжно да води книги за:

 1. Протоколите от заседанията на Общото събрание заедно с приложенията към тях, съгласно чл. 22 т. 2 и 3. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
 2. Протоколите от заседанията на Управителния съвет заедно с приложенията към тях, съгласно чл. 28 т.2 и 3. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
 3. Регистър на членовете, в който се вписват:
 • за физически лица – трите имена и адрес по лична карта, ЕГН, професия и занятието им, адрес за кореспонденция.
 • за юридически лица – наименование, седалище и адрес на управление, фирмено дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ, адрес за кореспонденция.

/2/Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати.
 2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства.
 3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите.
 4. Финансовия резултат.

/3/Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдружението се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на Централния регистър.

Чл. 40. Достъп до регистрите и книгите на Сдружението:

/1/ Всички членове на Сдружението имат пълен достъп до информацията по чл.39, ал.1, т. 1 и 2, както и частичен достъп до информацията по чл.39, ал. 1, т.3, като се предоставя информация само за имената на лицата.
/2/ Достъпът до информация се предоставя от председателя на Управителния съвет.

Плащания към Сдружението

Членски внос

Чл. 41. /1/Членовете на Сдружението заплащат годишен членски внос в размер на 60,00 лв.(шестдесет лв.) [или 5,00 лв. (пет лв.) – месечно],но не по-късно от 31 декември на текущата година. Те заплащат допълнителни членски вноски само ако са гласували за тях или ако по друг начин са поели такова задължение доброволно.

/2/Размерът на годишния членски внос за физическите и юридическите лица се приема и изменя от Общото събрание на сдружението.

Чл. 42. /1/Членския внос трябва да бъде заплатен в срок определен от Общото събрание. Членовете-учредители внасят членския внос за годината на учредяването в срок от три месеца, считан от месеца на Учредителното събрание на Сдружението, съразмерно с оставащия до края ѝ период.

/2/Новите членове плащат членски внос за годината на приемането съразмерно с оставащия до края ѝ период.

/3/При прекратяване на членството си в Сдружението, внесеният членски внос не се връща на напусналия член.

Имуществени вноски

Чл. 43. Общото събрание може да определя имуществени вноски само за членовете на Сдружението, които доброволно са изявили писмено желание за това.

Дарения, завещания, завети

Чл. 44. /1/ Всички български и чуждестранни юридически и физически лица могат да правят дарения, завещания и завети в полза на Сдружението, във връзка с целите и дейността му. Даренията, завещанията и заветите могат да бъдат правени с условия за ползване по определен начин в съответствие с целите на Сдружението.

/2/ Когато дарителят, завещателят или заветникът желае да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд или да бъде финансирана конкретна социална, изследователска или друга програма и други подобни, той може да поиска наградата, стипендията, фондът или програмата да носи неговото име или друго, определено от дарителя наименование. Дарителят, съответно наследниците на завещателя или заветника, имат право да проверяват дали имуществото се използва съгласно поставените и приети условия.

/3/ Предмет на дарение, завещание или завет могат да бъдат пари, движими и недвижими имоти, произведения на изкуството и културата, обекти на интелектуална собственост и други ценности.

/4/ Даренията и дарителите се вписват в специална книга.

/5/ Даренията, завещанията и заветите и условията, при които са направени се приемат или отхвърлят от Управителния съвет или определени от него длъжностни лица на Сдружението.

Счетоводна отчетност

Чл. 45. Сдружението води счетоводна отчетност по установения в закона ред. Управителния съвет е длъжен да организира и отговаря за воденето на правилна счетоводна документация.

Счетоводен отчет

Чл. 46. /1/ На всяко редовно Общо годишно събрание Управителния съвет представя точен годишен счетоводен отчет, който включва счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за периода от последния предшестващ отчет, съответно от учредяването на Сдружението – за първи отчет.

/2/ Счетоводния отчет и балансът се придружават от доклад на Управителния съвет, оформени според изискванията на Устава, решенията на Общото събрание и закона, валидни за съответния период и придружени от всякакви други документи придружени от закона.

Възнаграждение на изборни длъжностни лица

Чл. 47. Изборните длъжностни лица на Сдружението не получават възнаграждения за работата си в негова полза. Членовете на сдружението и на Управителния съвет не могат да получават възнаграждения за извършената от тях дейност.

Разходване на имущество

Чл. 48. /1/ Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.

/2/ За безвъзмездно разходване на имуществото е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. Лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
 2. Лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението.
 3. Юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение.
 4. Юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
 5. Политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

/3/Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

Преобразуване

Чл. 49. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Ликвидация

Чл. 50. /1/ При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице по реда на ЗЮЛНЦ и изискванията на чл.43 ал. 1 и ал. 2 т.1 – 6 и чл. 44 ал. 1 и 2.

ІХ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Непълнота на разпоредбите

Чл. 51. За неуредените с този Устав въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Закона за юридически лица с нестопанска цел.

Допълнения на устава

Чл. 52. Всяко предложено допълнение към този Устав или Учредителния протокол трябва да бъде взето под внимание от Управителния съвет, който след това да го представи със своите препоръки на годишното или на извънредното Общо събрание на Сдружението.(коментарите са забранени)