Покана за Общо събрание

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
на Сдружение „Здравето – право на всеки“

На основание на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Управителният съвет на Сдружение „Здравето – право на всеки“ организира годишно Общо събрание на членовете на Сдружението на 30 май 2015 г. от 10:00 ч. В офиса на сдружението: гр. Варна, ул. „Христо Попович” №15 при следния дневен ред:

1. Приемане на дневния ред на събранието
2. Отчет за дейността на Сдружението за 2014 г.
3. Прием на нови членове
4. Разни

Поканват се всички членове, лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 21 ал. 2 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 11:00 часа.

Заявленията за членство следва да се изпратят писмено до 28 май 2015 г. на адрес  zpv2012@abv.bg .

Заявление за членство
Устав

01.05.2015 г.
гр. Варна

 

Коментари

Няма коментари към момента.